Team

GOA LAWYERS

Classic INDE

Captain

ROSARIO DeneDene N. ROSARIO

Tarshish L. PEREIRA

Clifford J. S. DIAS

Ehrlick P. DE ATAIDE

Edward CARVALHO

Mark LOBO

Sanjay K. MANGESHKAR

Valsyn F. DA CONCEICAO

Anthony M.N. ALCASOAS

Rahul R. SATARDEKAR

Sachit T. MAUSKAR

Bhuvneshwar C. FATARPEKAR

Kamlakant D. POULEKAR

Gajanan K. KORGAONKAR

Vilas S.N. GOLTEKAR

Terence A. VAZ

Akshay A. SHIRODKAR

Baggio P. MONTEIRO

Nivon M. SERRAO