Team

JAPAN LEGEND

CaptainYoshihiro NAKAMURA

Kunihiro YOKOI

Hironari HASHIOKA

Takashi HOTTA

Yuichiro NUKADA

Kazuko HYODO

Masanori MORIWAKI

Shihoko TOHI

Keiichi KAIZUKA

Atsutoshi MAEDA

Kiwako TOHI

Akiya SHIOZAWA

Shinsuke ISHIWATARI

Mitsuki HYODO

Makoto WATANABE

Takuya HATTA

Toshiaki TABATA

Masato TOHI

Shinichiro WADA

Sayaka SHIMIZU

Takayoshi TEKAWA

Kozo FUKUTAKE