Equipe

BEIJING HARDEN & WELLS LAW FIRM FOOTBALL TEAM

Master CHINE

Capitaine

XIAO PengNiu YI

Wun KUN

Wang KEKE

Zhai CHENSONG

Jiang CEN

Hei SHUKUN

Xiao SHANDONG

Cui SHURONG

Qi FANF

Piao PINGPING

Bai LUHONG

Liang TAO

Zhou HUI

Liu YUE

Deng FENG

Chen GUANG

Shi YONGFENG

Xiao PENG

Zhang GUOFEI

Wang YAN