Equipe

DENTONS CHINA UNITED

Classic CHINE

Capitaine

TANG HuanYaojun CHEN

Sheng YIN

Gao PENG

Yucheng ZHANG

Gang SIMA

Jiawei ZHANG

Tuo TUO

Huan TANG

Wenquan WANG

Yuqi ZHOU

Zhaoqi LIU

Shuai PENG

Ruoqin DENG

Zilong WANG

Jingfeng ZHANG

Rong NI