Equipe

TOKYO MASTER

Capitaine

Yasuhiro USUIHongji KIM

Yasuhiro USUI

Ryuta CANCELLATION UMETSU

Toshiaki MURAEI

Keisuke CANCELLATION WADA

Kozo FUKUTAKE

Masahiko CANCELLATION IKEDA

Yoshihito CANCELLATION MINAMIYAMA

Takuro YAMAGUCHI

Shigeki MAYA

Takashi CANCELLATION MORI

Kentaro CANCELLATION TAKEDA

Mitsuhito CANCELLATION OZU

Shigeki MINAGAWA