Equipe

DENTONS SHANGHAI FOOTBALL TEAM

Classic CHINE

Capitaine

Ying CHENZhenhong LI

Shibing WANG

Ying CHEN

Bin YUAN

Jianzhou HUANG

Shan Liang WANG

Bo YU

An LIU

Mengqin YUAN

Wei WANG

Jintang LYU

Yi YANG

Zhongchen MA

Yiping ZHANG

Lijin MIAO

Lijun DAI

Chiyu YU

Ya CANCELLED WANG

Hao WEI

Huihuang LI

Qin XU

Junjie ZHU

Xiangbin CHEN

Junjie CANCELLED WANG

Adrian BENITO