Equipe

KOREA MASTER

CapitaineJeh Won SONG

Do Yun HWANG

Soo Jang ROH

Hyun Bin CHO

Han Jun KIM

Seo Young HWANG

Cindy Jung Yoon CHOE

Yoo Sung CHUNG

Chan LEE

Jong Hee LIM

Young Ju KIM

Da Vin HWANG

You Mi CHUNG

Gyu Jin PARK

Hyung Gon LEE

Ki Bok HA

Jong Shin SHIM

Joo Won SEO

Myung Sik KIM

Myung Chul KIM

Hong Rae KANG